مبل شزلون

5,500,000 تومان

مبل شزلون نگار

مبل شزلون نگار از جنس چوب راش تولید میشود و قابل اجرا با رنگ و پارچه دلخواه تولید و اراعه میشود